.

.

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Η ιστοσελίδα «www.photocreate.gr/eshop» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου, εφεξής «το ηλεκτρονικό κατάστημα», της επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΙΝΑΡΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.», που εδρεύει στο Αιγάλεω  Αττικής,Δημοκρατίας 36 , Α.Φ.Μ. 115260922, ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5452417, αριθμός ΦΑΞ  210-5452417, ηλεκτρονική διεύθυνση info@photocreate.gr

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας www.photocreate.gr/eshop διέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, το Π.Δ. 131/03, τον Νόμο 2251/1994 Περί Προστασίας Καταναλωτών, τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, καθώς και τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως εκάστοτε ισχύουν.

1. Αποδοχή όρων

Πριν πραγματοποιήσετε συναλλαγές μέσω της ιστοσελίδας μας παρακαλούμε συμβουλευθείτε τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να κληθεί ή να χρειαστεί να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Όμως, για την πραγματοποίηση παραγγελίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση από τον πελάτη κάποιων προσωπικών στοιχείων. Για την υποβολή παραγγελίας, ο πελάτης θα καλείται να επιλέξει την ενεργοποίηση της ένδειξης «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και αγορών». Με τη δήλωση αυτή, ο πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε γνώση των πληροφοριών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία των καταναλωτών και την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Γνωστοποίηση πληροφοριών άρθρου 3β του Ν.2251/1994

Με τους παρόντες όρους, η επιχείρηση παρέχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3β του Ν.2251/1994 και ειδικότερα:

την ταυτότητα του προμηθευτή, τη γεωγραφική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεμοιοτυπίας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχειρησης

τον Α.Φ.Μ. 

την επωνυμία και τη διεύθυνση του καταστήματος της επιχείρησης

τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών

τη συνολική τιμή των αγαθών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους καθώς και των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής και παράδοσης

τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής

τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης και την προθεσμία εντός της οποίας ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά

την πολιτική που εφαρμόζει η επιχείρηση για την αντιμετώπιση παραπόνων

το δικαίωμα υπαναχώρησης, τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος καθώς και το υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης

το κόστος επιστροφής των αγαθών σε περίπτωση υπαναχώρησης ή επιστροφής των προϊόντων

τις εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης καθώς και τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης

υπενθύμιση της ύπαρξης ευθύνης του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

την ύπαρξη σχετικών κωδίκων συμπεριφοράς και του τρόπου απόκτησης αντιγράφων

τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν

πληροφορίες σχετικές με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις

 

3. Χρήση

Η επιχείρηση παρέχει το περιορισμένο δικαίωμα χρήσεως του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς.

Η χρήση του δικτυακού τόπου μπορεί να γίνεται για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη, τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα άμεσης διακοπής της πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε κάθε χρήστη που παραβιάζει τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης. Η επιχείρηση διατηρεί επίσης το δικαίωμα μη ανάρτησης σχολίων και δημοσιεύσεων με υβριστικό ή δυσφημιστικό περιεχόμενο ή με περιεχόμενο που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη.

 

4. Εγγραφή

Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή παραγγελίας, είναι η εγγραφή του χρήστη μέσω της ειδικής φόρμας εγγραφής μέλους. 

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους κωδικούς αυτούς.

Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

 

5. Εγγύηση

Η επιχείρηση δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με οποιαδήποτε λειτουργία του παρόντος καταστήματος ή με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας ή της καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς κανένα περιορισμό. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρουσιάζονται μέσω του δικτυακού τόπου παρέχονται «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Περαιτέρω, παρότι η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν εγγυάται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα καθώς και ότι δεν περιέχει "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

 

6. Πιστότητα χρώματος

Το photocreate.gr/eshop  θα αναπαράξει το χρώμα από τα υποβληθέντα προς εκτύπωση αρχεία όσο το δυνατόν πιστότερα, αλλά δε μπορεί να αντιστοιχίσει απόλυτα τη σχέση χρώματος – πυκνότητας με αυτό που βλέπεται στην οθόνη σας.Για κάθε παραγγελία που επιβεβαιώνετε στο photocreate.gr/eshop, συμφωνείτε με αυτόν τον περιορισμό. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ταιριάξουμε τα χρώματα από τα αρχεία σας, αλλά καμία ευθύνη δε μας βαρύνει για τυχόν διακυμάνσεις των χρωμάτων μεταξύ των υποβληθέντων προς εκτύπωση αρχείων και του τελικού αποτελέσματος. Καμία ανατύπωση δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί για τυχόν αποκλίσεις των χρωμάτων κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.

7. Περιορισμός Ευθύνης

Η επιχείρηση ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα, έχει δε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Α.Κ. για την πώληση και από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα να είναι κατά το δυνατό ακριβή, ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων, πλην τυπογραφικών λαθών ή εκ παραδρομής προερχομένων, δεν φέρει όμως οποιαδήποτε ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητά τους. Αναλαμβάνει όμως, σε κάθε περίπτωση να ενημερώνει εγκαίρως για τη διαθεσιμότητα των αγαθών.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η επιχείρηση για αποζημίωση του χρήστη για διαφυγόντα κέρδη ή για ζημίες από οποιαδήποτε αιτία, αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας προκληθεί στον χρήστη και προέρχεται από καθυστέρηση λήψης, μη λήψη ή απώλεια δεδομένων κατά τη χρήση της ιστοσελίδας  www.photocreate.gr/eshop

H επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνδέσμους (links) που παρέχονται μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος πληρωμής των σχετικών τελών καθώς και κάθε σχετικού κόστους που θα προκληθεί από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

8. Παραγγελίες

Η παραγγελία των αγαθών γίνεται με τη συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή της ειδικής φόρμας «Παραγγελία». Η παραγγελία οποιουδήποτε προϊόντος από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν σημαίνει την κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της επιχείρησης., εκτός αν η τελευταία αποδεχτεί την παραγγελία δια μέσου ηλεκτρονικού μηνύματος το οποίο θα επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα, την περιγραφή και την τιμή του προϊόντος το οποίο παραγγέλθηκε. Η αποδοχή της αγοράς και η σύναψη της σύμβασης θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη από την επιβεβαίωση αποστολής του e-mail, ασχέτως από τη λήψη ή μη αυτού. Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας ο πελάτης θα λαμβάνει μια σειρά ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία θα τον ενημερώνουν για την πορεία της παραγγελίας.

9. Αρχεία προς εκτύπωση

Ελέγχουμε όλες τις μακέτες που αποστέλλονται προτού αυτές εκτυπωθούν αλλά παραμένει 100% στην ευθύνη του πελάτη η ακρίβεια της μακέτας που έχει αποσταλεί και σας προτρέπουμε να επαληθεύετε όλα τα αρχεία σας προσεχτικά προτού επιβεβαιώσετε μια παραγγελία στο photocreate.gr/eshop. To photocreate.gr/eshop δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζήτημα ως προς τον προσανατολισμό ή την ευθυγράμμιση των σελίδων των υποβληθέντων αρχείων σας. Υποβάλλοντας τα αρχεία σας στο photocreate.gr/eshop βεβαιώνετε ότι έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες που έχετε ενσωματώσει μέσα σε αυτά. 

Σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, συμφωνείτε ότι δεν θα ανεβάσετε οποιοδήποτε αρχείο, εικόνα ή κείμενο που αποτελείται από τα ακόλουθα:

Προσβλητικό, ανήθικο ή ανάρμοστο υλικό, κάθε υλικό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και κάθε υλικό που θα μπορούσε να προσβάλλει τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής, της δημοσιότητας, τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς την άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων αυτών και των προσώπων που εμφανίζονται σε αυτό. Θα αρνηθούμε την εκτέλεση παραγγελίας, η οποία κατά τη γνώμη μας μπορεί να είναι παράνομη ή προσβάλει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου και θα λάβετε σχετική ενημέρωση. Αποδέχεστε την πλήρη νομική ευθύνη για το περιεχόμενο του υλικού που προωθείτε για εκτύπωση για λογαριασμό σας και κάτω από τις οδηγίες σας. Διατηρούμε το δικαίωμα της απόρριψης μιας παραγγελίας χωρίς να γνωστοποιηθεί ο λόγος.

9. Τιμές - Κόστος Παραγγελίας

Το συνολικό κόστος της παραγγελίας προσδιορίζεται από τις καθαρές τιμές οι οποίες αναγράφονται για κάθε προϊόν, τον αναλογούντα Φ.Π.Α. καθώς και το κόστος μεταφοράς.

Ο πελάτης θα τιμολογηθεί για το συνολικό κόστος της παραγγελίας του. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των τιμών από τους προμηθευτές θα γίνεται άμεση ενημέρωση και αναπροσαρμογή των τιμών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Τυχόν αναπροσαρμογές τιμών δεν θα καταλαμβάνουν παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί.

Επιπλέον, η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι τιμές να είναι ίδιες τόσο στο φυσικό καταστήματα όσο και στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ωστόσο, ενδέχεται να παρατηρηθούν διαφοροποιήσεις στις τιμές λόγω προωθητικών ενεργειών που πραγματοποιούνται κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και στα φυσικά καταστήματα.

 

10. Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση των σχετικών παραστατικών - τιμολογίων γίνεται:

με αντικαταβολή τοις μετρητοίς την στιγμή της παράδοσης

Σε προσωποποιημένα προϊόντα που περιέχουν φωτογραφία σας,ημερομηνίες,ονόματα κλπ διατηρούμε το δικαίωμα προπληρωμής ή προκαταβολής  

με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της Viva Wallet

με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς: 

IBAN 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  GR4601720470005047100183701

ΕΘΝΙΚΗ     GR8601101050000010500264170

VIVA         GR5970100000000898478150458

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με fax στο: 2105452417 ή με e-mail στο info@photocreate.gr

Η αποστολή των προϊόντων της παραγγελίας γίνεται μόνο μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης.

10.1 Παραστατικά αξίας άνω των 500€ (με ΦΠΑ) προς ιδιώτες και άνω των 500€ (προ ΦΠΑ) προς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας μπορούν να εξοφλούνται μόνο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

11. Χρόνος παράδοσης – Τρόπος αποστολής - Έξοδα Αποστολής

11.1. Χρόνος Παράδοσης

Ο πελάτης θα λαμβάνει ηλεκτρονική ενημέρωση για την εξέλιξη της παραγγελίας. 

Περιπτώσεις διαθεσιμότητας

Άμεσα διαθέσιμο

Στην περίπτωση που το προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο, η παράδοση γίνεται εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση της σύμβασης.

Σε περίπτωση παραλαβής από το κατάστημα η παράδοση γίνεται από 1-2 εργάσιμες

 

Μη Διαθέσιμο

Το προϊόν είναι εξαντλημένο.Το προϊόν θα αναζητηθεί σε προμηθευτή της εταιρείας και ο πελάτης θα λάβει ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα, το τελικό κόστος και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης.

 

11.2. Τρόπος αποστολής

Τα προϊόντα θα αποστέλλονται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών της επιχείρησης ACS στη διεύθυνση που δηλώνει ο αγοραστής. Ο πελάτης μπορεί επίσης να επιλέξει να παραλάβει  δωρεάν  τα προϊόντα από το φυσικό κατάστημα της επιχείρησης.

11.3Εσωτερικό (εντός Ελλάδος)

Για παραγγελίες άνω των 50€ τα μεταφορικά έξοδα είναι δωρεάν.

Για παραγγελίες κάτω των 50€ τα μεταφορικά έξοδα είναι 3,00€-6,00€ ανεξαρτήτως τρόπου πληρωμής.

-Αν η διεύθυνση σας δεν είναι δυσπρόσιτος προορισμός τα έξοδα μεταφοράς είναι 3,0€

-Για δυσπρόσιτο προορισμό τα έξοδα μεταφοράς είναι 6,00€

*Έλεγχος δυσπρόσιτου προορισμού ACS 

Οδηγίες Χρήσης

Συμπληρώστε μόνο τον Ταχυδρομικό Κώδικα της διεύθυνσής σας και κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

Υπάρχουν 4 ενδεχόμενα:

  1. Εμφανίζεται μήνυμα "Δεν υπάρχουν περιοχές με αυτά τα κριτήρια αναζήτησης". Αυτό σημαίνει πως η διεύθυνσή σας δεν αποτελεί «δυσπρόσιτο προορισμό» για την εταιρεία courier ACS
  2. Εμφανίζεται λίστα με περιοχές που αντιστοιχούν στον Τ.Κ. που συμπληρώσατε, με την περιοχή σας να έχει κενή τη στήλη Είδος. Αυτό σημαίνει πως η διεύθυνσή σας δεν αποτελεί «δυσπρόσιτο προορισμό» για την ACS
  3. Στη λίστα περιοχών, η περιοχή σας έχει στη στήλη Είδος την ένδειξη ΔΧ. Αυτό σημαίνει πως η ACS θεωρεί τη διεύθυνσή σας «δυσπρόσιτο χωρίς χρέωση προορισμό». Δηλαδή δεν επιβαρύνεστε με επιπλέον χρέωση «δυσπρόσιτου προορισμου», αλλά η παράδοση του δέματός σας ενδέχεται να καθυστερήσει σε σχέση με έναν «μη δυσπρόσιτο προορισμό»
  4. Στη λίστα περιοχών, η περιοχή σας έχει στη στήλη Είδος την ένδειξη ΔΠ. Αυτό σημαίνει πως η ACS θεωρεί τη διεύθυνσή σας «δυσπρόσιτο προορισμό» και επιβαρύνει με επιπλέον χρέωση για να παραδώσει το δέμα στη διεύθυνσή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε στις σημειώσεις της παραγγελίας σας να ζητήσετε το δέμα να παραμείνει στο τοπικό υποκατάστημα ACS και να ειδοποιηθείτε για την άφιξή του, ώστε να το παραλάβετε εσείς από εκεί χωρίς την έξτρα επιβάρυνση

Η αντικαταβολή επιβαρύνεται με έξοδα 3,00€.

12. Επιστροφές προϊόντων

Όλες οι πωλήσεις είναι οριστικές και αμετάβλητες.  Από τη στιγμή που έχουμε προσαρμόσει την εκάστοτε παραγγελία με βάση τα αρχεία σας και σύμφωνα με τις δικές σας ακριβείς προδιαγραφές, καμία επιστροφή χρημάτων δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εφόσον το photocreate.gr/eshop  έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες πάνω στην παραγγελία σας.  Αυτό σημαίνει ότι το photocreate.gr/eshop έχει λάβει όλα τα απαραίτητα υλικά από εσάς (ηλεκτρονικό αρχείο και πληρωμή) κι έχει ξεκινήσει να εργάζεται πάνω στην παραγγελία σας (η παραγγελία βρίσκεται στην παραγωγή). Αν διαπιστωθεί ότι έχουμε υποπέσει σε κάποιο σφάλμα, η παραγγελία σας θα εκτελεστεί από την αρχή. Οποιοδήποτε ελάττωμα θα πρέπει να μας κοινοποιηθεί εντός 24 ωρών από την παράδοση της παραγγελίας. Προκειμένου να υπάρξει πλήρης αντικατάσταση της παραγγελίας, ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει στο 100% την ελαττωματική παραγγελία, μέσα σε διάστημα 5 ημερών από την παραλαβή της, με δική του χρέωση μεταφορικών. Η παραγγελία σας θα εκτελεστεί ξανά από την αρχή και θα αποσταλεί στον πελάτη μέσω της ίδιας μεθόδου αποστολής. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων της αποστολής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μερική ή πλήρη επιστροφή χρημάτων μπορεί να υπάρξει εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί καμία εργασία πάνω σε μια συγκεκριμένη παραγγελία. Κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται από το photocreate.gr/eshop αποτελεί συμβόλαιο μεταξύ του πελάτη, εφόσον ο πελάτης είναι αυτός που έχει κάνει την παραγγελία.Σε περίπτωση που μπορεί να έχετε πραγματοποιήσει μια παραγγελία για λογαριασμό τρίτου, δεν σας απαλλάσσει από την ευθύνη απέναντι στο photocreate.gr/eshop. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε απόφαση από το τρίτο πρόσωπο περί μη αποδοχής παραλαβής συγκεκριμένης παραγγελίας που έχει εκτυπωθεί για εσάς ή ακύρωση της συμφωνίας μεταξύ σας, δεν επηρεάζει τις ευθύνες σας προς το photocreate.gr/eshop

12.1 Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις : Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε το 2105452417  και δώστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. H κατάσταση της παραγγελίας σας θα αλλάξει  σε κατάσταση «Ακυρώθηκε».

Δεν γίνεται αποδεκτή η ακύρωση παραγγελίας η οποία έχει τιμολογηθεί/συσκευαστεί και έχει παραδοθεί στην εταιρεία ταχυμεταφορών από εμάς.

Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, αδιαφορίας παραλαβής της παραγγελίας ή όμοιας κακόβουλης πράξης από την πλευρά του πελάτη, το PHOTOCREATE.GR  διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει ζημίες που ενδεχομένως να έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας του πελάτη.


ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Η ΟΜΟΙΑΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΠΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΤΟ 
PHOTOCREATE.GR  

Το PHOTOCREATE.GR  διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελεί παραγγελία πελάτη με ιστορικό επαναλαμβανόμενων αρνήσεων παραλαβής, ακυρώσεων, ή/και επιστροφών.


*Όλες οι αναγραφόμενες τιμές για τα έξοδα αποστολής / Αντικαταβολής περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

13.1. Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του παρόντος ή η εφαρμογή του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες κηρυχθεί από αρμόδιο δικαστήριο ή αρχή άκυρος ή ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι, καθώς και ο ως άνω όρος όπως αυτός εφαρμόζεται σε άλλες περιπτώσεις, παραμένουν σε ισχύ σε κάθε περίπτωση.

13.2. Η επιχείρηση ΜΙΝΑΡΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, των τιμών και των περιγραφών των προϊόντων, ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος του παρόντος, αναλαμβάνει δε να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί.

13.3. Οι παρόντες όροι υπέχουν θέση πληροφόρησης του άρθρου 3β του Ν. 2251/1994.

13.4. Η ισχύς, εκτέλεση, ερμηνεία και τα αποτελέσματα του παρόντος ρυθμίζονται από το ελληνικό δίκαιο και τα δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα.

13.5. Για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης και επίλυσης διαφορών, όπως η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλατεία Κάνιγγος 10181, Αθήνα,www.efpolis.gr), ο Συνήγορος του Καταναλωτή (Λ. Αλεξάνδρας 144, 117 71 Αθήνα,www.synigoroskatanaloti.gr), καθώς και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών στις κατά τόπους Νομαρχίες.

13.6. Επιπλέον, οι καταναλωτές που διαμένουν στην Ελλάδα και επιθυμούν τη φιλική επίλυση διαφορών που έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων με προμηθευτές που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών κάνοντας χρήση των καταχωρημένων φορέων ΕΕΔ. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) στην Ελλάδα είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος (Λ .Αλεξάνδρας 144 11471 Αθήνα, τηλ. 210 6460862, fax2106460784, www.eccgreece.gr – info@eccgreece.gr)

14. Εξυπηρέτηση καταναλωτών

Για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, την πορεία της παραγγελίας σας ή σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@minardou.gr, τηλεφωνικά στο 210-5452417 ή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας καθώς και στο φυσικό καταστήματά μας.